„Společně pro Líšeň“

Volební program ODS Líšeň pro roky 2018–2022

 

„Společně pro Líšeň“

Volební program ODS Líšeň pro roky 2018–2022

 

ODS vždy usilovala o hospodárnou, odpovědnou a efektivní veřejnou správu a zejména o praktické řešení skutečných problémů občanů. V posledních letech jsme prošli krizí a vnitřní obrodou, která nás posílila. Obměnili jsme vedení a přišlo mnoho nových, dynamických lidí, úspěšných ve své profesi, jimž není lhostejný vývoj v našem městě ani státě. Navíc jsme se spojili s dalšími aktivními lidmi ze Strany svobodných občanů, spolku Brno autem a Líšeňského občanského spolku (LOS). A společně jsme postavili vyvážený tým složený ze zkušených komunálních politiků i nových tváří přinášejících svěží vítr do líšeňské samosprávy. Lídrem kandidátky a garantem programu je zastupitel a předseda líšeňské ODS Martin Příborský, vystudovaný právník, který prošel soukromým sektorem i administrativou na nejvyšší úrovni EU, a vnáší tak do místní politiky nadhled a mezinárodní zkušenosti.  

Jsme připraveni převzít odpovědnost za správu obce a nabízíme vám, občanům Líšně, ucelenou vizi rozvoje naší městské části. Je založena na sedmi pilířích:

 

 • Pořádek a bezpečnost občanů

 

Prvotním a nezastupitelným úkolem každé radnice je zajistit pořádek a údržbu veřejného prostoru. S tím se pojí mnoho úkolů od oprav chodníků až po sekání trávy a odklízení sněhu. A v těchto oblastech je stav v Líšni stále velmi neuspokojivý.

 • Zlepšíme údržbu veřejných ploch a zeleně. Zaměříme se na citlivá místa, jako jsou dětská hřiště, parky, podchody, černé skládky apod. Zefektivníme blokové čištění.
 • Budeme podporovat opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů. Zasadíme se o častější přítomnost policie na nebezpečných místech, jako jsou parky po setmění, okolí nočních podniků apod. V klíčových časech zajistíme dohled nad přechody u škol. K tomu můžeme využít i pomoci dobrovolníků.
 • Zavedeme kamerový systém na ochranu majetku, nikoliv pro sledování občanů.

 

 

 • Dostupná, přátelská a hospodárná veřejná správa

 

Líšeňská radnice je tu pro občany a musí řešit jejich problémy co nejjednodušším způsobem.

 • Vytvoříme radniční internetový portál pro lepší komunikaci mezi úřadem a občany. Zajistí přehlednější sdílení informací, napomůže vyřídit nejčastější životní situace pohodlně z domova, umožní snadno a rychle upozornit na problémy k řešení a poskytne politikům a úředníkům zpětnou vazbu. Portál nebudeme stavět na zelené louce. Propojíme jej s osvědčenými již existujícími internetovými službami.
 • Spolu s portálem modernizujeme elektronickou podobu Líšeňských novin a rozšíříme je. Umožníme různé způsoby odběru a obsah ušitý na míru. Radnice konečně začne komunikovat i na sociálních sítích.

Většina prostředků z rozpočtu Líšně padne na provozní náklady a správu městských budov. My chceme zvýšit podíl investic, zejména do nové či zlepšené infrastruktury sloužící všem občanům, a to bez zadlužování obce částečným přesměrováním zdrojů z bytového hospodářství díky privatizaci bytů (viz níže). Taktéž držení mnoha nebytových prostorů je nehospodárné – některé zejí prázdnotou, chátrají a radnice je neumí využít.

 • Opravíme chátrající obecní budovy (Orlovna, centrum na Kotlanově) a nepotřebný majetek nabídneme soukromníkům.

 

 

 • Bydlení – promyšlená privatizace bytů

 

Veřejná správa je zpravidla horším hospodářem než soukromý vlastník. Proto by obec neměla podnikat a měla by vlastnit jen ty nemovitosti, které potřebuje pro veřejné služby, například sociální byty pro zdravotně hendikepované, seniory nebo rodiny s malými dětmi. Líšeň dnes spravuje obrovské množství (2 323) bytů, jejichž správa velmi zatěžuje administrativu radnice a je z dlouhodobého hlediska neefektivní.

 • Budeme prosazovat privatizaci části bytového fondu nájemníkům, zejména těch domů, které jsou před rekonstrukcí a kde je mezi nájemníky o privatizaci zájem. Finančně podpoříme nové vlastníky, kteří si byty opraví ve vlastní režii.
 • Budeme usilovat o změnu rozdělení výnosů z prodejů mezi město a městské části, aby větší část z utržených peněz připadla městské části. Líšeň je pak bude moci využít pro investice do potřebné infrastruktury, která bude sloužit všem (veřejné plochy, zázemí pro kulturní, sportovní a jiné společenské aktivity). Budeme se moci pustit do přípravy velkých projektů, které v Líšni chybí, jako jsou např. bazén, pořádný kulturní sál nebo multifunkční sportovní hala.
 • Budeme podporovat rozvoj bydlení pro seniory: malometrážní bezbariérové byty, domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory.

 

 

 • Koncepční plánování rozvoje zástavby

 

Úkolem radnice je město systematicky a koncepčně rozvíjet. Na to vedení města v posledním období úplně rezignovalo a důsledkem je zastaralý územní plán, málo ploch pro novou výstavbu, málo bytů, vysoké nájmy, stěhování občanů za město s negativními důsledky pro dopravu i městský rozpočet a obrovský tlak developerů na zahušťování stávající zástavby. ODS se dlouhodobých úkolů nebojí a setrvale podporuje kroky k realizaci strategických projektů, jako jsou v Líšni například rekonstrukce nám. Karla IV. nebo Rokle.

 • Budeme prosazovat urychlené přijetí nového územního plánu, který umožní výstavbu na nových plochách uvnitř města. Pokud by se mělo stavět v Líšni, pak například v území mezi areálem Zetoru a ulicí Drčkovou. Taková výstavba by mohla pomoci vyřešit bytovou nouzi i veškerou potřebnou infrastrukturu bez negativních dopadů na stávající obyvatele. Odmítáme další zahušťování sídliště i výstavbu bytovek ve Staré Líšni, které by měly negativní dopad na pohodu bydlení a přetížily dostupnou infrastrukturu.
 • Budeme podporovat koncepční rekonstrukci náměstí Karla IV., která občanům nabídne nové možnosti:
  • lepší prostory pro obchody i služby (lékárna, zdravotní středisko či pošta) díky výstavbě polyfunkčního domu mezi náměstím a tramvajovou zastávkou Mifkova;
  • větší prostor pro společenské akce i odpočinek;
  • více zeleně i možností parkování (částečně v podzemí) a zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.
 • Budeme dále rozvíjet Rokli jako místo odpočinku a sportovního vyžití.

 

 

 • Kvalitní infrastruktura, plynulá doprava

 

Role radnice je nezastupitelná i při budování infrastruktury. Klíčová je zejména ta dopravní, převážně v kompetenci města Brna. Pro ODS je doprava celoměstskou prioritou a v minulosti prosadila mnoho významných projektů. Proto má dobré předpoklady se této problematiky znovu úspěšně ujmout i v Líšni.

Doprava

 • Ve spolupráci s městem budeme usilovat o výstavbu chybějící silniční infrastruktury, např. lepšího propojení Trnkovy a Novolíšeňské u Zetoru, kruhového objezdu na křižovatce Holzovy a Letecké nebo rozšíření silnice od Holzovy do Slatiny.
 • Budeme podporovat vytváření dalších parkovacích míst v místech s nejvyšší hustotou obyvatel.
 • Budeme prosazovat opatření pro větší bezpečnost na silnicích (doplnění přechodů či zrcadel na frekventovaných místech) a postupné nahrazení veřejného osvětlení inteligentními lampami, které sníží náklady i světelný smog.
 • Chceme budovat nové cyklostezky, pokud možno oddělené od silniční dopravy. Budoucnost totiž vidíme v elektromobilitě, která přinese větší rozvoj cyklodopravy i do kopcovité Líšně. Budeme usilovat o napojení na Slatinu, centrum města a o oddělení pěších a cyklistů v Mariánském údolí.
 • Podporujeme rozvoj veřejné dopravy (prodloužení trolejbusu, lepší obslužnost pošty) i sdílené dopravy (stanoviště pro sdílení kol či aut) včetně obnovy tramvajové trati Stránská skála – Líšeň, ovšem v upraveném koridoru, dále od stávajících domů a bez křížení s frekventovanými komunikacemi.

Školy

 • Budeme finančně podporovat líšeňské školy, aby si mohly dovolit udržet či přivést kvalitní pedagogy i zahraniční lektory.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích a zvelebování našich mateřských a základních škol.
 • Zajistíme podmínky pro existenci dostatečných kapacit pro předškolní děti.

Zdravotnictví

 • Vybudujeme zdravotní středisko s lékárnou na náměstí Karla IV.
 • Zasadíme se o dokončení rekonstrukce a lepší údržbu polikliniky na Horníkově.

 

 

 • Vstřícné podmínky pro místní podnikatele

 

Líšeň musí být vstřícná k podnikatelům, kteří zaměstnávají místní občany a přispívají do obecního rozpočtu. Podnikat v Líšni je nyní pro mnohé obtížné, a to i v zónách k tomu určených (nevyhovující dopravní infrastruktura, neochota líšeňské radnice prodat či směnit pozemky potřebné pro podnikání, špatná komunikace s místními firmami apod.).

 • Budeme vycházet vstříc potřebám místních podnikatelů, kteří budou svoji činnost rozvíjet ve vhodných lokalitách a způsobem neobtěžujícím občany.
 • V rámci zákonných možností vytvoříme příležitosti pro místní firmy podílet se na rozvoji Líšně a dávat práci místním lidem.

 

 

 • Podpora kultury a sportu

 

Zapojení občanů do místních kulturních, sportovních a společenských aktivit a posilování sounáležitosti mezi lidmi má na život v Líšni blahodárný vliv. Podporuje aktivnější trávení volného času a usnadňuje udržování pořádku i údržbu veřejného majetku.

 • Zachováme podporu líšeňským spolkům a klubům, zejména těm rozvíjejícím místní kulturu, tradice, veřejný prostor a sport mládeže nebo přispívajícím k řešení místních sociálních problémů.
 • Zjednodušíme schvalování příspěvků nejdůležitějším pravidelným akcím v Líšni a posílíme hlas občanů při rozdělování podpory mezi spolky a kluby.
 • Pomůžeme s rekonstrukcí hřišť a přípravou velkých projektů, např. víceúčelové sportovní haly či bazénu, pokud bude zájem ze strany soukromých investorů.
 • Budeme podporovat aktivní zapojování občanů, jimž hrozí sociální vyloučení (např. seniorů), do pořádání kulturních akcí, dětských skupin apod.
 • Podpoříme zřízení stálé expozice líšeňské historie a tradic.
 • Zasadíme se o připomínku bojovníků za svobodu formou pamětní desky.

Netříštěte hlasy, podpořte celou naši kandidátku a dejte nám sílu tyto cíle prosadit! Děkujeme.

Naše cíle

Chceme rozvíjet Líšeň jako klidnou čtvrť pro život. Bezpečnost, čistota, kvalitní infrastuktura a podpora aktivních lidí jsou naše priority.